زهره میر باقری

مربی و مدیر
زهره میر باقری

تخصص ها: فوق دیپلم مدیریت - مدرس سازمان فنی و حرفه ای

مدرسان

زهره میر باقری
مربی و مدیر
زینب میر باقری
فوق لیسانس مدیریت